Pentru cititori

Biblioteca de referințe


Achiziția de publicații  Achiziția este una dintre activitațile esențiale ale bibliotecii care asigură creșterea numărului volumelor, colecțiilor și îmbogățirea valorică și spirituală a bibliotecii.

Constituirea, completarea, reînnoirea colecțiilor sunt obiectivele principale ale bibliotecii, în jurul cărora se desfășoară întreaga activitate a instituției. Colecțiile bibliotecilor trebuie sa fie reprezentative, să răspundă nevoilor de învatamânt si cercetare ale instituțiilor.

Biblioteca achiziționează cu preponderență următoarele categorii de documente: enciclopedii, tratate, dicționare, monografii, repertorii, bibliografii, istoriografii, ziare, reviste, anuare, resurse electronice (CD-uri, DVD-uri, baze de date de cărți și reviste electronice), colecții speciale.Considerente avute în vedere la formarea si completarea fondului documentar:

Bugetul și resursele disponibile;

Specificul bibliotecii;

Statutul juridic al bibliotecii;

Mărimea, tipul acesteia în rețeaua documentara naționala/internaționala;

Serviciile oferite utilizatorilor;

Relațiile cu rețeaua documentară națională/internatională.

Decizia finală de achiziționare a unui document va tine cont de echilibrul care trebuie sa existe între propuneri si interese personale, pe de o parte si obiectivele generale ale instituției, pe de alta parte.

Bogăția unei colecții se evaluează prin varietatea si disponibilitatea sa si nu numai prin numărul de documente pe care le deține. De asemenea, în încercarea de a constitui o colecție coerentă achizițiile trebuiesc îmbinate cu eliminarile.

Trebuie sa se tina cont si de politica noutăților, ce constă în a prevedea în avans o mare cerere care este susceptibilă sa intervină pentru anumite titluri chiar în momentul aparitiei în librării (utilizatorii prefera în mod evident noutățile).

Cumpararea se realizeaza din fondurile destinate în acest scop (buget de achizție). Biblioteca universitară depinde financiar de universitate, bugetul alocat achiziției este fixat de către conducerea universității si este distribuit pe categorii de documente în urma analizelor de oportunitate.

Dezvoltarea colectiilor bibliotecii se poate face prin toate sursele de completare, din alocații bugetare – finantare de bază, finantare complementară (granturi) si venituri proprii (ale bibliotecii si ale facultăților).Etapele realizării activității de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii

Activitatea de completare se realizează în colaborare permanentă cu celelalte compartimente, cu bibliotecile filiale si reprezentantii departamentelor din universitate (specialiști, cercetatori, cadre didactice). Totodată, acestea se orientează în funcție de schimbarea rețelei de învățământ, de distribuirea fondurilor financiare.

Informarea asupra pieței de publicații

Selecția publicațiilor

Achiziția propriu-zisă

Deselecția publicațiilor


1. Etapa de informare asupra cerințelor și necesităților utilizatorilor

Cunoașterea cerințelor utilizatorilor din Biblioteca Universitatii „Dunărea de Jos“ din Galați se bazează pe analiza următoarelor surse:


Planurile editoriale si temele de cercetare stiințifică din cadrul facultăților;

Bibliografiile facultative si obligatorii pentru fiecare disciplină;

Caietele de sugestii aflate la compartimentul “Relații cu publicul”;

Sugestiile personale ale cadrelor didactice (deziderate).


Contactul direct cu cadrele didactice ale universității noastre poate deveni cu atât mai interesant cu cât ei sunt chiar autorii de publicații sau se afla în permanentă colaborare cu alti autori.

Prioritară în politica de dezvoltare a colecțiilor este asigurarea prin colecții a informatiilor necesare disciplinelor incluse în programele de învatamânt si cercetare. O politică coerentă de dezvoltare a colecțiilor implică evaluarea colecțiilor actuale prin analiza detaliată a domeniului si delimitarea disciplinelor acoperite de acestea.2. Selecția publicațiilor

Selecția este o operație de mare răspundere, determinând în final calitatea conținutului colecțiilor și utilitatea acestora

Personalul răspunzător de activitatea de selecție trebuie să se identifice cu interesele utilizatorilor și totodată ale bibliotecii, să devină un filtru între imensa cantitate informațională ce-l asaltează și obiectivele bibliotecii, făcând abstracție de propriile pasiuni și interese.

Selecția se face sub raport calitativ și cantitativ.


Din punct de vedere calitativ, selecția bine seama de criterii generale și specifice:

determinate de profilul bibliotecii, de sarcinile acesteia, de fondurile bănești repartizate;

cerințele programelor sau planurilor deînvățământ și cercetare, având în vedere domeniile noi ce au cunoscut o evoluție rapidă în știință și cultură, de cadrul de informatizare al bibliotecii;

criteriile specifice se referă la calitatea informației, la valoarea de conținut a publicațiilor .

raportul cantitativ – numărul de exemplare achiziționate se stabilește având în vedere locul de apariție al publicației.

Politica de selecție a documentelor are la bază principii echilibrate în concordanță cu misiunea, funcțiile și tipurile de utilizatori ai bibliotecii.
Procesul de selecție a documentelor presupune trei elemente distincte:
identificarea unui titlu care prezintă interes;
evaluarea relevanței acestuia față de colecțiile bibliotecii;
decizia achiziționării sau acceptarea ofertei de donație.

Criteriile de selecție, deși diferă pentru fiecare tipologie documentară, includ în general aspecte legate de :
conținut – domeniul tratat, adâncimea subiectului abordat, caracterul exhaustiv;
actualitatea și pertinența informațiilor cuprinse;

adresabilitate – biblioteca are categorii variate de utilizatori, dar răspunde unor cerințe bine stabilite;
autoritatea autorului, a editurii sau a criticilor;
gradul de erudiție al lucrării;
aria lingvistică – sunt de preferat limbile care au cea mai mare circulație și sunt cele mai citite de către utilizatori;
aria cronologică; 


3. Achiziția propriu-zisă

Dezvoltarea colecțiilor sau managementul achizițiilor are în vedere completarea permanentă a fondului de documente deținute de bibliotecă prin :

achiziția directă de carte prin procedura de cumpărare;

abonamente la publicații periodice - ziare și reviste tipărite;

donații primite de la persoane fizice sau juridice;

schimb interbibliotecar : intern și internațional;

achiziția documentelor electronice prin procedura de licențiere

crearea de documente electronice proprii.

Cumpărarea este principala cale de completare a colecțiilor. La distribuirea fondurilor bănești se tine seama de structura bibliotecii, planul de învatamânt si numarul studentilor.

Achizitia se poate efectua direct de la producatorul de publicatii, sau indirect printr-un furnizor intermediar specializat. Achizitionarea prin cumparare se face diferentiat pentru carti si periodice.

Pentru periodicele românesti și străine, cumpararea se face pe baza de abonamente anuale, se întocmesc liste de comanda cuprinzând: numarul curent, titlul publicatiei,ISSN-ul, numarul de exemplare, valoarea abonamentului.

Cumpararea de documente electronice reprezinta pentru Biblioteca Universitatii „Dunărea de Jos“ din Galați , cea mai recentă si rapidă formă de furnizare a informatiilor celor interesati.

Modalitatile de abonare pentru achizitionarea de reviste electronice sunt aceleasi ca si pentru periodice.

Revistele electronice au urmatoarele avantaje: eliminarea reclamatiilor, rapiditatea furnizarii informatiilor, posibilitatea ca aceeasi publicatie sa fie consultata de mai multe persoane în acelasi timp.

Schimbul interbibliotecar implică o contrapartidă, un schimb cu publicațiile proprii, editate de universitate ( cărți, reviste, anuare, rapoarte, ghiduri, cataloage).

Schimbul internațional este o formă de cooperare între țări prin care se obțin documente străine de la partenerii cu care biblioteca întreține relații de schimb.

Donația este calea pe care se dezvoltă, curent și retrospectiv colecțiile de documente românești și străine oferite cu titlu gratuit de către persoane fizice (autori, descendenți ai autorului, persoane particulare etc.), sau juridice (edituri, asociații culturale, organizații guvernamentale și neguvernamentale, ambasade etc.).

Documentele donate, dar care nu se înscriu în profilul bibliotecii pot fi reorientate către alte biblioteci.

Se recomandă confirmarea fiecărei donații printr-o scrisoare de confirmare-mulțumire.

Aceste documente se înscriu într-un borderou de intrare care trebuie să conțină: numele donatorului, date minime de identificare bibliografică a documentului (autor, titlu, an de apariție, preț) și valoarea de inventar a acestora.
Potențialii donatori trebuie să trimită o ofertă cu lucrările pe care intenționează să le doneze, în vederea realizării selecției titlurilor de interes pentru colecțiile bibliotecii.
Persoanele interesate care doresc să facă donații bibliotecii noastre, sunt rugate să ne contacteze la adresa de email
biblioteca@ugal.ro


4. Deselecția publicațiilor

 Deselecția este operația ce constă în eliminarea de pe rafturi a documentelor care nu mai pot fi utilizate, fie din cauza uzurii fizice, fie a obsolescenței informației conținute. Principalele motive ale deselecției sunt: criza de spațiu în biblioteci, costul pentru întreținerea spațiului și gestionarea documentelor necorespunzătoare.

 Referitor la momentul eliminării procesul trebuie să fie unul continuu, retragerea fizică a unor publicații constituind un proces intelectual complex de mare responsabilitate profesională. Este mult mai ușor să selectezi pentru dezvoltarea colecțiilor, decât să casezi fonduri fără valoare informațională, slab solicitate și uzate fizic.Dinamica achiziției de documente în perioada 2007 - 2011

Legislație specifică

Proceduri de lucruaaaaaaaaaaaaiii