Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Instrumente de informare

Informațiile conținute în fondul de publicații al bibliotecii sunt procesate analitic pentru a veni în sprijinul cercetătorilor intersați în identificarea surselor care găzduiesc informația căutată.

Instrumente de informare pe care biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați le pune la dispoziția utilizatorilor săi pentru a elabora o activitate de cercetare sunt:

Cataloagele bibliotecii sunt instrumente de informare care mijlocesc accesul la colecțiile unei biblioteci cu scopul de a sprijini procesul de cercetare. Sunt constituite sub forma unor liste de nume și titluri, organizate după o anumită schemă și cunosc două “dimensiuni”:

  • tradițională (catalogul pe fișe, ordonat alfabetic);

  • informatizată (catalogul electronic).

Catalogul tradițional al unei biblioteci poate fi:

  • alfabetic – fișele de catalog sunt ordonate alfabetic, după numele de familie al autorului sau după titlul cărții, când publicația are autor anonim sau mai mult de trei autori);

  • sistematic – fișele de catalog sunt ordonate după un grup de cifre (indicele de clasificare zecimală) care este atribuit domeniului la care se referă publicația.

Catalogul informatizat al unei biblioteci permite accesul online la colecțiile bibliotecii prin intermediul interfeței OPAC. Rezultatul interogării bazei de date constă în afișarea unei înregistrări bibliografice (titlu de document) precum și vizualizarea detaliată, pe câmpuri, a descrierii acesteia.

Catalogul online al bibliotecii universității „Dunărea de Jos“ din Galați

Catalogul tradițional

 Catalogul electronic Intranet 1999 - 2015

 Catalogul electronic online 2016 - ...

Cataloagele Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați pot fi consultate la sediul central și filialele bibliotecii, iar catalogul online este accesibil de oriunde din Internet.

Bibliografiile sunt instrumente de informare rezultate în urma unei activități de cercetare și care fac referire la un autor, o temă științifică sau o perioadă. Sunt editate sub forma unor liste care indică titlurile lucrărilor:

  • folosite de un autor pentru a elabora o lucrare;

  • întocmite de bibliotecar pentru a răspunde unei teme de cercetare.

O parte din bibliografiile elaborate de Compartimentul de Referințe și cercetare bibliografică sunt arhivate în biblioteca digitală ARTHRA.

La sălile de lectură ale bibliotecii pot fi consultate și:

Bibliografia disciplinelor din planurile de învățământ este un instrument de informare util atât pentru student cât și pentru bibliotecarul din Compartimentul Dezvoltarea colecțiilor. Ideea editării acesteia a rezultat din importanța cunoașterii bibliografiilor disciplinelor din planurile de învățământ, recomandate de titularii de curs din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Lucrarea își propune să evidențieze titlurile depublicații care ar trebui să existe în bibliotecă pentru asigurarea nevoilor de informare a studenților, iar în cazul absenței acestora, biblioteca să propună, prin politica sa de achiziție, completarea fondului de documente.

Bibliografia lucrărilor de referință este un important instrument de informare bibliografică pentru utilizatorii bibliotecii, ideea editării acesteia rezultând din faptul că lucrările de referință oferă informații asupra mai multor subiecte diferite sau asupra întregului domeniu al cunoașterii și sunt consultate permanent. Lucrarea este structurată în două părți: Dicționare și Enciclopedii și cuprinde lista bibliografică a dicționarelor, respectiv a enciclopediilor intrate în bibliotecă, ordonate alfabetic, după vedeta de subiect (autor sau titlu).

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.

Bibliografia publicațiilor Shakespeare este un instrument de informare bibliografică pentru utilizatorii bibliotecii. Ideea elaborării acestei bibliografii a rezultat din faptul că, anual, la Universitatea “Dunărea deJos” din Galați are loc simpozionul studențesc “Shakespereana”. Materialul cuprinde lista cărților existente în fondurile bibliotecii structurată după cum urmează: lucrări scrise de William Shakespeare (Capitolul I: Opera lui William Shakespeare) și lucrări care fac referire la critica operei shakespereane (Capitolul II : Despre opera lui William Shakespeare).

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.

Bibliografia rapoartelor de cercetare intrate in bibliotecă în perioada 2000-2007 este un instrument de informare bibliografică pentru utilizatorii bibliotecii. Ideea elaborării acestei bibliografii a rezultat din importanța cunoașterii activității de cercetare științifică din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Lucrarea își propune să evidențieze o parte dintemele de cercetare abordate de comunitatea academică a universității. Lista rapoartelor este grupată pe capitole, cronologic, în ordinea intrării lor în colecțiile bibliotecii, iar în cadrul fiecărui capitol, structurată pe domenii, conform sistemului Calsificării Zecimale Universale.

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.

Buletinele bibliografice sunt instrumente de informare cu caracter general, de informare care semnalează titlurile publicațiilor noi intrate în bibliotecă. Editarea acestora are loc semestrial sau trimestrial.

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați pune la dispoziția utilizatorilor săi, în sălile de lectură, în format tipărit, buletinele bibliografice ale noutăților de carte intrate în bibliotecă. Aparițiile periodice ale acestora sunt menite să semnaleze utilizatorilor noutățile achiziționate. Consultarea titlurilor noi se face rapid, descrierile bibliografice ale acestora fiind grupate pe domenii, potrivit sistemului de Clasificare Zecimală Universală.

Noutățile de carte intrate în bibliotecă pot fi consultate și on-line, în cadrul colecțiilor bibliotecii.

Repertoriile bibliografice sunt instrumente de informare cu caracter general, de informare care semnalează titlurile publicațiilor noi intrate în bibliotecă. Editarea acestora are loc anual.

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați pune la dispoziția utilizatorilor săi, în sălile de lectură, în format tipărit, următoarele instrumente de informare:

Repertoriul Analelor Științifice ale Universității „Dunărea de Jos“ din Galați este un instrument de informare elaborat cu scopul de a ilustra colecțiile revistei științifice a universității. Din cuprinsul revistei fac parte contribuțiile aduse de profesorii noștri în cadrul comunicărilor susținute la diferitele manifestări științifice interne și internaționale; în lucrări originale si de sinteză; recenzii de cărți ș i reviste; brevete de invenții etc. Pentru asigurarea unei consultări rapide, materialul a fost organizat sub forma unei liste de titluri, ordonate cronologic, după numărul fasciculei. Pentru fiecare fasciculă s-au evidențiat și titlurile alternative (date de istoricul revistei), colecția aferentă, ISSN-ul și adresa Internet unde poate fi consultată.

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.

Repertoriul publicațiilor periodice intrate in bibliotecă în cursul unui an este un instrument de informare care evidențiază titlurile de reviste intrate în bibliotecă în cursul anului, listă structurată în funcție de modalitatea aleasă pentru dezvoltarea colecțiilor (achiziție, donație, schimb). Materialul poate fi consultat rapid, revistele fiind ordonate alfabetic și grupate funcție de limba în care s-au publicat (interne și externe), iar în cadrul schimbului extern, grupate pe țări.

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.

Repertoriul tezelor de doctorat și al rezumatelor tezelor de doctorat intrate în bibliotecă în cursul unui an este un instrument de informare menit să sublinieze activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Este structurat sub forma unei liste bibliografice a titlurilor de teze și rezumate de teze de doctorat intrate în bibliotecă, organizate pe domenii, conform sistemului Clasificării Zecimale Universale și ordonate alfabetic (după vedeta de subiect -autorul lucrării).

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.

Repertoriul documentelor electronice intrate în bibliotecă în cursul unui an este un instrument de informare editat pentru a informa utilizatorul bibliotecii despre producția editorială și pe suport electronic. Lucrarea cuprinde lista titlurilor de e-book-uri, lucrări de referințe (dicționare, enciclopedii), cursuri ale cadrelor didactice din Universitatea „Dunărea de Jos“din Galați, materiale însoțitoare la abonamente și cărți pe suport tipărit și este organizată pe domenii, conform sistemului Clasificării Zecimale Universale și alfabetic, după vedeta de subiect.

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.

Ghidurile bibliotecii sunt instrumente de informare utile atât pentru utilizatorii bibliotecii cât și pentru personalul acesteia. Au fost elaborate două astfel de instrumente:

Ghidul bibliotecii este un instrument de informare, aflat la dispoziția utilizatorilor în sălile de lectură. Este structurat în 5 capitole, oferind informații detaliate despre: istoricul constituirii și dezvoltării fondului bibliotecii; colecțiile și accesul în bibliotecă; structura organizatorică a bibliotecii; regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii în vigoare; regulamentul serviciilor pentru utilizatori; rețeaua informatizată bibliotecii; raportul de activitate din ultimul an; servicii și tarife.

Ghidul utilizatorului bibliotecii este un important instrument de informare pentru utilizatorii bibliotecii. Materialul oferă informații succinte despre: biblioteca în cifre; colecțiile bibliotecii; accesul în bibliotecă; serviciile bibliotecii; sălile de lectură și secțiile de împrumut; împrumutul publicațiilor; împrumutul interbibliotecar; accesul la resursele electronice; bazele de date; serviciul de referințe și cercetare bibliografică; Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați; rețeua informatizată a bibliotecii; titlurile de abonamente din anul curent; tarifele la serviciile contra cost din bibliotecă.

Versiunea on-line poate fi consultată și aici.


top

aaaaaaaaaaaaiii