Pentru cititori

Biblioteca de referințe

LEGISLAȚIE DE BIBLIOTECĂLegislație – cadrul general

Legislație depozit legal

Legislație achiziții publicații

Legislație comunicarea documentelor

Legislație resurse umane

Norme, metodologii și regulamenteLegislație – cadrul general

Hotărârea nr. 707 din 18.07.2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2012-2013

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 30 iulie 2012

LEGEA nr. 334/31.05.2002 privind bibliotecile

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 18 iunie 2002

LEGEA nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1240 din 22 decembrie 2004

Ordonanța nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 30.01.2006

LEGEA nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 10 iulie 2006

Ordonanța nr. 4 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 30 ianuarie 2012

LEGEA Educației Naționale

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 10 ianuarie 2011

LEGEA nr. 287/24.06.2004 privind consorțiile universitare

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 7 iulie 2004

ORDINUL nr. 946 din 04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management / control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 15 iulie 2005

Ordonanța de urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008

top

Legislație depozit legal

LEGEA nr. 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

LEGEA nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (republicată) privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 7 februarie 2005

LEGEA Nr. 594 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1225 din 20 decembrie 2004

LEGEA Nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 11 iulie 2007

top

Legislație achiziții publicații

CODURILE CPV  folosite la achiziția de publicații

LEGEA nr. 205 din 20/04/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 26 aprilie 2001

LEGEA nr. 545 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de plata datoriei vamale

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 20 decembrie 2003

LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 20 iulie 2006

LEGEA nr. 135 din 15 mai 2007 cu privire la arhivarea documentelor în formă electronică

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007

Legea Nr.72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 02 aprilie 2013

ORDINUL nr. 2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 18 august 2000

ORDINUL nr. 2249/4775 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 2 octombrie 2009

ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 20 octombrie 2009

Ordonanța de urgență nr. 59 din 23/06/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 29 iunie 2005

Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 15 mai 2006

HOTĂRÂREA. nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr .34/2006

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006

LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 9 decembrie 2011

REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV

top

Legislație comunicarea documentelor

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 26 martie 1996

LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 30 iunie 2004

LEGEA nr. 329 din 14/07/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 31 iulie 2006

LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (LEGEA ARHIVELOR NAȚIONALE)

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 9 aprilie 1996

LEGEA nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27 octombrie 2000

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001

HOTĂRÂREA Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 08 martie 2002

LEGEA Nr. 186 din 19 mai 2003 privind promovarea culturii scrise

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 19 mai 2003

HOTĂRÂREA nr. 1676 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008

ORDINUL nr. 5286/12.11.2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 11 ianuarie 2005

ORDINUL nr. 4626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente

ORDINUL nr. 2249/4775 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 2 octombrie 2009

top

Legislație resurse umane

HOTĂRÂREA nr. 749 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 27 octombrie 1998

HOTĂRÂREA nr. 125 din 1 martie 1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituțiile publice de cultură

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 martie 1999

LEGEA Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste

PUBLICATĂ ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 132 din 18 noiembrie 1969

LEGEA Nr. 54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 15 iulie 1994

LEGEA Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

PUBLICATĂ ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 505 din 4 iunie 2004

LEGEA Nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 10 mai 2011

ORDINUL nr. 3039/14.01.2004 privind aprobarea Normelor de încadrare cu personal de specialitate a bibliotecilor de drept public din rețeaua Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

ORDINUL nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universități

ORDINUL nr. 1305/13.06.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincții și premiii personalului didactic și de cercetare, precum și bibliotecarilor din învățământul superior de stat

top

Norme, metodologii și regulamente

Codul deontologic al bibliotecarului

Metodologia de calcul a pierderilor conform indicilor prețurilor de consum și ratei inflației

Metodologia de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar în Casele Corpului Didactic

PUBLICATĂ ÎN: Ordinul nr. 4713 din 23 august 2010 din MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 8 septembrie 2010

Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente

PUBLICATĂ ÎN: ORDINUL nr. 4626 din 21 iulie 2005 ; Ordonanța nr. 26 din 26 ianuarie 2006

Metodologia privind achizițiile în vederea actualizării și îmbogățirii fondului de carte al bibliotecilor școlare și bibliotecilor Casei Corpului Didactic

PUBLICATĂ ÎN: ORDINUL nr. 4726 din 19 iulie 2006

Metodologia privind angajarea și promovarea în funcții a personalului din biblioteci

Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

PUBLICATE ÎN: Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 din MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 08 martie 2002

Normele metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

PUBLICATE ÎN: Ordinul nr. 2062 din 9 iunie 2000 din MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 18 august 2000

Normele privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor universitare

Regulamentul cadru de funcționare a bibliotecilor universitare din sistemul național

PUBLICAT ÎN: Ordinul nr. 3944 din 9 mai 2003

Regulamentul de acordare a premiilor ABR

Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați

Regulamentul serviciilor pentru utilizatori la biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați

top

Bibliografie


http://www.bibliotecametropolitana.ro

http://www.bibnat.ro/Legislatie-s6-ro.htm

http://www.bjc.ro/new/index.php?legislatie

www.comisia-bibliotecilor.ro

http://www.edu.ro/index.php/articles/c373


aaaaaaaaaaaaiii