UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

B I B L I O T E C A                            Nr. 27413/18.10.2011, aprobat în ședința de Senat din 10.10.2011


Înscrierea și accesul utilizatorilor la bibliotecă

Împrumutul publicațiilor la domiciliu

Recuperarea publicațiilor nerestituite la termen sau pierdute

Accesul la sălile de lectură și la sala multimedia

Alte servicii

Program de lucru cu publicul

Sancțiuni aplicate utilizatorilor în cazul nerespectării prezentului regulament

Anexă tarifeREGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU UTILIZATORI

LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII “DUNĂREA DE JOS”

GALAȚI


Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” prin colecțiile și serviciile sale participă la procesul instructiv-educativ, asigurând continuarea studiului și a activității de cercetare din cadrul universității. Pentru buna desfășurare a activității Bibliotecii propunem următorul Regulament al serviciilor pentru utilizatori.


Capitolul 1

ÎNSCRIEREA ȘI ACCESUL UTILIZATORILOR LA BIBLIOTECĂ


1.1 În Biblioteca Universității accesul se face numai pe baza Permisului de intrare.


1.2 Permisului de intrare este personal, netransmisibil și este individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator.


1.3 Pentru eliberarea Permisului de intrare sunt necesare următoarele acte:

 • legitimație de student / legitimație de serviciu / carnet de elev;

 • adeverință de la secretariatul facultății la care este înscris (curs, masterat, doctorat etc.) - în cazul în care nu are legitimație de student eliberată;

 • carte de identitate;

 • chitanță pentru taxă eliberare permis achitat la casieria universității (conform Anexă tarife)


1.4 Eliberarea Permisului de intrare se va face în urma achitării unei taxe de eliberare permis (conform Anexă tarife) și a semnării unei Fișe contract cititor, încheiată la data înscrierii în bibliotecă și care constituie actul juridic prin care utilizatorul își asumă răspunderile morale, materiale și penale, după caz, privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate și consultate, precum și folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă și respectarea prezentului Regulament.


1.5 Semnarea Fișei contract cititor la înscriere de către utilizator și înregistrarea împrumuturilor în sistemul de evidență informatizat, pe baza codurilor Permisului de intrare, în prezența utilizatorului, atestă efectuarea serviciului de împrumut precum și obligativitatea acceptării de către utilizator a responsabilităților ce îi revin, conform Regulamentului serviciilor pentru utilizatori al Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați.


1.6 În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, răspunderea revine titularului. Acesta este obligat să înștiințeze imediat biblioteca de pierderea Permisului de intrare și să îl declare nul printr-un anunț în presă. În caz contrar, va răspunde de eventualele pagube aduse bibliotecii prin folosirea permisului de către o altă persoană.


1.7 Eliberarea unui nou permis se va face după ce permisul vechi a fost declarat pierdut, anulat de către bibliotecă și după achitarea unei taxe eliberare duplicat (vezi Anexă tarife).

1.8 Pot beneficia de serviciile bibliotecii următoarele categorii de utilizatori:

 • utilizatori interni:

  • studenți (formă de învățământ de lungă durată sau de scurtă durată la zi sau la IDD; masterat, cursuri postuniversitare, doctorat, definitivat, grad didactic);

  • cadre didactice din universitate;

  • alte categorii de personal din universitate;

  • cadre medicale și preoți;

  • elevi în ultimul an la liceu (care pregătesc lucrarea de diplomă);

 • utilizatori externi ( perfecționare, cercetare etc.).


1.9 Permisul are valabilitate pe o durată determinată de timp astfel:

 • pentru cadrele didactice și salariații universității pentru perioada în care sunt încadrați la universitate;

 • pentru cadrele medicale pe o perioadă de 5 ani, permisul se va viza la începutul fiecărui an universitar;

 • pentru studenți pe toată durata studiilor, permisul se va viza la începutul fiecărui an universitar;

 • pentru elevi pe o perioadă de un an;

 • pentru utilizatorii externi pe o perioadă de un an;

 • pentru persoanele din alte localități (înscrise la doctorat, definitivat sau pentru cercetare în diverse domenii), studenți înscriși la alte universități, elevi care nu au posibilitatea să frecventeze biblioteca, dar solicită pentru o perioadă scurtă anumite servicii și doresc să consulte colecțiile biblioteci vor avea acces la sălile de lectură și la sala multimedia, pe baza cărții de identitate; nu vor putea împrumuta publicații la domiciliu.

top


Capitolul 2

ÎMPRUMUTUL PUBLICAȚIILOR LA DOMICILIU


2.1 Împrumutul se face numai pe baza Permisului de intrare, numai de către titularul permisului. Dacă există neclarități legate de datele personale înscrise în fișa utilizatorului, acesta este obligat să prezinte, la cererea bibliotecarului, alături de Permisul de intrare și cartea de identitate, legitimația de student sau carnetul de elev.


2.2 Nu se pot împrumuta la domiciliu următoarele documente: documentele care sunt unicat în colecțiile bibliotecii, publicațiile seriale, tezele de doctorat, materialele de referință, lucrările din sălile cu acces liber la raft, documente în format electronic unicate (CD-ROM-uri, DVD-uri, dischete, etc). Se aprobă împrumutul acestor tipuri de publicații cadrelor didactice din universitate, nu mai mult de 3 documente pe o perioadă de 7 zile lucrătoare. Nu se permite împrumutul acestui tip de documente dacă nu au fost returnate documentele împrumutate anterior.


2.3 Se pot face rezervări de documente, la cererea utilizatorului, care sunt păstrate timp de 5 zile de la înștiințarea acestuia de către bibliotecă.


2.4 Condiții de împrumut la domiciliu:


2.4.1 Studenții pot împrumuta la domiciliu, numai de la secțiile de împrumut, până la 10 publicații pe o perioadă de:

- pentru împrumutul pe termen lung (cursuri universitare): 90 de zile cu

posibilitatea prelungirii de două ori pentru 21 de zile;

- pentru împrumutul pe termen scurt: 28 de zile, cu posibilitatea prelungirii o

singură dată pentru 21 de zile;

- pentru împrumutul pe termen foarte scurt: 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o

singură dată pentru 7 zile.


2.4.2 Cadrele didactice pot împrumuta la domiciliu, până la 20 publicații pe o perioadă de:

- pentru împrumutul pe termen lung (cursuri universitare): 90 de zile cu

posibilitatea prelungirii de două ori pentru 21 de zile;

- pentru împrumutul pe termen scurt: 28 de zile, cu posibilitatea prelungirii o

singură dată pentru 21 de zile;

- pentru împrumutul pe termen foarte scurt: 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o

singură dată pentru 7 zile.


2.4.3 Celelalte categorii de personal din universitate, cadrele medicale și preoții pot împrumuta la domiciliu, numai de la secțiile de împrumut, până la 10 publicații pe o perioadă de:

- pentru împrumutul pe termen lung (cursuri universitare): 90 de zile cu

posibilitatea prelungirii de două ori pentru 21 de zile;

- pentru împrumutul pe termen scurt: 28 de zile, cu posibilitatea prelungirii o

singură dată pentru 21 de zile;

- pentru împrumutul pe termen foarte scurt: 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o

singură dată pentru 7 zile.


2.4.4 Utilizatorii externi pentru a avea acces la colecțiile bibliotecii și a beneficia de serviciile acesteia trebuie să achite o taxă de înscriere pentru o perioadă de un an (conform Anexă tarife) și pot împrumuta la domiciliu, numai de la secțiile de împrumut, până la 2 publicații pe o periodă de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pe 7 zile.

2.4.5 Elevii pot împrumuta la domiciliu, numai de la secțiile de împrumut, până la 5 publicații pe o perioadă de 28 de zile cu posibilitatea prelungirii de două ori pentru 21 de zile, sau pentru publicațiile pe termen foarte scurt pentru o perioadă de 14 zile cu posibilitatea prelungirii o dată pentru 7 zile.


2.4.6 Cadrele didactice din Universitatea „Dunărea de Jos” beneficiază de un împrumut special (numai pentru publicațiile provenite din achiziții grant) într-un număr de până la 50 publicații, perioada împrumutului este de un an, după care aceste publicații vor fi restituite bibliotecii astfel: documentele unicat vor intra în regim de sală de lectură iar documentele care sunt în mai multe exemplare, în regim obișnuit de împrumut.


2.4.7 Prelungirea împrumutului se efectuează înainte de expirarea termenului de restituire a publicației respective și se va face numai dacă nu există rezervări pentru acea publicație.


2.4.8 Publicațiile electronice care se regăsesc în cel puțin două exemplare în colecțiile bibliotecii pot fi împrumutate pe o perioadă de 7 zile; pentru nerestituirea la timp a acestora se va percepe o taxă de întârziere (vezi Anexă tarife).


2.5 Pentru împrumutul interbibliotecar se pot face cereri de împrumut pentru maxim 5 titluri.

2.6 Bibliotecarul este obligat:


2.6.1 Să răspundă necesităților de lectură, studiu, informare și documentare ale comunității pe care o servește și militează activ pentru integrarea bibliotecii în viața acesteia. În acest sens, bibliotecarul își folosește cunoștințele profesionale și toate mijloacele avute la dispoziție pentru a oferi servicii în timp util, local și la distanță, la cele mai înalte standarde.


2.6.2 Să se preocupe constant de îmbunătățirea serviciilor existente și de introducerea unor servicii noi, adecvate nevoilor informaționale în continuă schimbare și diversificare ale utilizatorilor.


2.6.3 Să își îndeplinească atribuțiile în condiții de deplină autonomie profesională și în contextul respectării principiilor libertății de exprimare, liberului acces la informații și circulației libere a ideilor și informațiilor.


2.6.4 Să urmărească respectarea proprietății intelectuale și a copyright-ului, în conformitate cu legislația în vigoare. În același timp, bibliotecarul acționează, cu mijloacele avute la dispoziție, împotriva oricăror tendințe de cenzură și de restrângere a libertății de informare.2.6.5 Să manifeste respect față de utilizatori, fără discriminări determinate de naționalitate, rasă, statut social, opinii politice, opțiuni religioase, sex sau vârstă.2.6.6 Să promoveze prin comportamentul său, în orice circumstanță, o imagine favorabilă profesiei.2.6.7 Să încurajeze autonomia utilizatorilor în privința accesului la resursele bibliotecii, prin promovarea conceptului de bibliotecă deschisă și prin asistarea lor în procesul de deprindere și de perfecționare a tehnicilor de regăsire a informațiilor.2.6.8 Să garanteze confidențialitatea datelor referitoare la utilizatori pe care le gestionează și respectarea dreptului acestora la intimitate.


2.7 Utilizatorul este obligat:


2.7.1 Să manifeste respect față de bibliotecari, fără discriminări determinate de naționalitate, rasă, statut social, opinii politice, opțiuni religioase, sex sau vârstă.


2.7.2 Să verifice starea publicațiilor primite, semnalând bibliotecarului eventualele deteriorări. Să nu facă însemnări, sublinieri și să nu producă alte deteriorări. În caz contrar va fi sancționat conform regulamentului.


2.7.3 Să respecte termenul de restituire al publicațiilor împrumutate.


2.7.4 Să nu extragă fișe din cataloage și să nu facă însemnări pe acestea.


2.7.5 Să verifice consemnarea restituirii publicațiilor împrumutate.


 1. Să restituie, înainte de expirarea termenului de împrumut, publicațiile împrumutate, la cererea bibliotecarului (în cazul unor publicații intens solicitate, a verificării gestionare a fondului etc.).


Capitolul 3

RECUPERAREA PUBLICAȚIILOR NERESTITUITE

LA TERMEN SAU PIERDUTE


3.1 Publicații nerestituite la termen


Din această categorie fac parte publicațiile al căror termen de restituire a fost depășit.

Termenul de restituire al publicațiilor este stabilit funcție de clasa de împrumut a documentelor, aceasta este: împrumut pe termen lung (peste 30 de exemplare), împrumut pe termen scurt (între 6 și 30 de exemplare), împrumut pe termen foarte scurt (între 2 și 5 exemplare), împrumut special (pentru publicațiile achiziționate din grant), împrumut la sală (unicate). Modalitățile de atenționare a beneficiarilor în vederea restituirii publicațiilor sunt următoarele:


3.1.1 Somații


Pentru publicațiile care nu sunt restituite la timp, în perioada vacanțelor studențești vor fi întocmite și transmise somații către utilizatorii restanțieri. În somație vor fi specificate: data expirării termenului de împrumut, autorul și titlul publicației respective.

Dacă utilizatorul nu se prezintă la sediul Bibliotecii în termen de 15 zile calendaristice de la începerea noului an universitar pentru a restitui publicațiile împrumutate în anul universitar anterior, se vor anunța în scris facultățile.


3.1.2 Tarifele de întârziere aplicate pentru nerestituire la termen


Ordonanța nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 prevede: ”Art. 37 (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi”.

(vezi Anexă tarife).


Acest tarif se aplică pentru toate tipurile de documente cu regim de împrumut la domiciliu și se percepe pe an universitar. La începutul unui nou an universitar, utilizatorul poate împrumuta alte documente doar după ce a achitat taxa de întârziere cumulată în anul universitar precedent.


3.2 Publicații pierdute sau distruse


O publicație deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată de un alt beneficiar, este considerată o publicație distrusă.


3.2.1 Modalități de recuperare


Publicațiile pierdute pot fi recuperate prin înlocuire sau plată:


3.2.1.1 Înlocuirea publicațiilor


Conform Legii bibliotecilor, distrugerea sau pierderea documentelor de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice ori o ediție nouă a aceluiași document (vezi Anexă tarife).


3.2.1.2 Plata publicațiilor pierdute sau distruse


Conform Ordonanței nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002: ”Art.37 (2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori față de prețul astfel calculat."

(Vezi Anexă tarife și Anexa 2 – Modul de actualizare a valorii de inventar a documentelor prin aplicarea indicelui de inflație actualizat la zi).


Fondurile constituite din aplicarea acestor sancțiuni nu se impozitează și se evidențiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecțiilor.

top


Capitolul 4

ACCESUL LA SăLILE DE LECTURă ȘI LA SALA MULTIMEDIA


4.1 Accesul la sălile de lectură se va face numai pe baza Permisului de intrare. Accesul în sala multimedia se va face pe baza unui Permis sală multimedia, valabil 1 an de zile, în baza căruia utilizatorul va primi un cont și o parolă care va permite accesul acestuia la stațiile de lucru.


4.2 Utilizatorul este obligat:


4.2.1 Să depună la intrarea în bibliotecă, în locurile indicate: cărți personale, obiecte de vestimentație, servietă, geantă, mapă etc.


4.2.2 Să depună Permisul de intrare la bibliotecarul de serviciu al sălii (custode sală).


4.2.3 Să ceară avizul bibliotecarului de la sala de lectură pentru introducerea în sală a publicațiilor care nu fac parte din fondul bibliotecii.


4.2.4 Să nu scoată din sala de lectură publicațiile primite spre consultare în sala respectivă, fără avizul bibliotecarului.

4.2.5 Să nu deterioreze documentele sau alte bunuri materiale existente în dotarea bibliotecii.


4.2.6 Să nu introducă și să nu consume în sălile de lectură și la sala multimedia alimente și băuturi.


4.2.7 Să oprească telefoanele celulare la intrarea în sălile de lectură.


4.2.8 Să se comporte civilizat față de personalul de bibliotecă și față de ceilalți utilizatori, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă, să fumeze numai în locuri special amenajate.


4.2.9 Să respecte orarul de funcționare a sălilor de lectură, a sălii multimedia și a secțiilor de împrumut.


4.3 Consultarea la sala multimedia a bazelor de date și a documentelor electronice din colecțiile bibliotecii se va face pe o durată de timp de cel mult o oră.


4.4 La sala multimedia este permis accesul la Internet numai pentru căutări în site-uri care au legătură cu procesul didactic și de cercetare științifică. Nu sunt permise chat-urile, jocurile electronice, afișarea pe ecranele monitoarelor de materiale cu conținut indecent.


 1. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați poate fi vizitată de persoane individuale sau grupuri organizate, cu acordul conducerii bibliotecii, fără a deranja lectura. Vizitatorii vor fi însoțiți de un reprezentant din partea personalului bibliotecii.


Capitolul 5

ALTE SERVICII


5.1 Utilizatorii pot beneficia gratuit de următoarele servicii:


5.1.1 Consultarea cataloagelor publice (cataloagele tradiționale și catalogul electronic).


5.1.2 Consultarea colecțiilor în sălile de lectură cu acces liber la raft și a documentelor aflate în depozite.

5.1.3 Consultarea documentelor electronice, baze de date proprii sau baze de date on-line la care biblioteca universității are acces gratuit sau abonament.


5.1.4 Consultarea pe calculatoare a CD-ROM-urilor, dischetelor și USB-urilor proprii, după ce acestea au fost verificate și, după caz, devirusate de către custode.


5.1.5 Asistență infodocumentară și formativă furnizate de personalul bibliotecii.

Asistența infodocumentară se referă la :

 • furnizarea de servicii de referință (informații privind modul de utilizare a cataloagelor tradiționale și a celui electronic; accesul și navigarea pe Internet în scopul consultării bazelor de date la care biblioteca oferă acces);

 • furnizarea de răspunsuri punctuale, pe loc sau la distanță, prin telefon sau e-mail;

 • realizarea de bibliografii la cerere, cercetare documentară prin consultarea colecțiilor bibliotecii, a bazelor de date interne și externe;

 • furnizarea de produse documentare (sinteze, rezumate, bibliografii adnotate).

Asistența formativă se referă la informarea și instruirea utilizatorilor în vederea cunoașterii colecțiilor și a serviciilor bibliotecii.


5.1.6 Asistență tehnică pentru servicii de copiere.


5.2. - Servicii contra-cost prestate de bibliotecă

(vezi Anexă tarife)


Tarifele pentru serviciile oferite de bibliotecă sunt stabilite la începutul fiecărui an universitar, de Senatul Universității „Dunărea de Jos”, la propunerea conducerii bibliotecii.Acestea vor fi afișate în toate sectoarele de relații cu publicul și pe site-ul bibliotecii.


Serviciile contra-cost oferite de biblioteca Universității Dunărea de Jos” Galați sunt:


5.2.1 Copii tip xerox efectuate după documentele existente în bibliotecă, permise de prevederile Legii dreptului de autor.


5.2.2 Cercetări bibliografice (în colecțiile proprii sau pe Internet) și documente speciale, la cerere, care necesită un volum mare de muncă și care rămân în proprietatea solicitantului. Cercetarea bibiografică se va face pe baza unei cereri tip depuse la Compartimentul de Referințe și cercetare bibliografică.


5.2.3 Împrumutul interbibliotecar național este destinat beneficiarilor interni. Împrumutul se va efectua pe baza unei cereri de împrumut intern, care este un formular standardizat; cererea este adresată Sălii de Lectură II, în care beneficiarul:

 • va specifica datele bibliografice complete ale documentului solicitat (autor, titlu, ediția, locul publicării, editură, an de publicare, colecția/seria, ISBN);

 • se angajează să achite taxele poștale de solicitare și restituire a împrumutului (scrisoare, colet) de la o altă bibliotecă din țară;

 • se angajează să respecte integritatea publicației și termenul de restituire;

 • consultarea documentelor împrumutate se va face numai la sala de lectură.


5.2.4 Împrumutul interbibliotecar internațional este destinat beneficiarilor interni (cadrele didactice și doctoranzii Universității „Dunărea de Jos”). Împrumutul se va efectua pe baza unei cereri de împrumut internațional, care este un formular standardizat; cererea este adresată Sălii de Lectură II, în care beneficiarul:

 • va specifica datele bibliografice complete ale documentului solicitat ( autor, titlu, ediția, locul publicării, editură, an de publicare, colecția/seria, ISBN);

 • se angajează să achite:

  • taxele de corespondență pentru cererea de împrumut internațional;

  • achiziționarea cupoanelor 'response interantional', cerute de biblioteca de la care se efectuează împrumutul (dacă este cazul);

  • taxele de expediere a cărții împrumutate;

 • se angajează să respecte integritatea și termenul de restituire a publicației;

 • consultarea documentelor împrumutate se va face numai la sala de lectură.

top


Capitolul 6

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL


6.1 Sediul central:

 • secția de împrumut: luni-vineri 800 – 1600

 • săli de lectură: luni-vineri 800 – 1600

           sâmbătă 900 – 1300 (în timpul sesiunilor de examene)

 • sala multimedia: luni-vineri 800-1600


6.2 Filiala Bibliotecii Facultății de Științe Economice și Umaniste:

 • secția de împrumut: luni-vineri 800 – 1600

 • sală de lectură: luni-vineri 800 – 1600

6.3 Filiala Bibliotecii Facultății de Inginerie din Brăila:

 • secție de împrumut și sală de lectură: luni-vineri 800 - 1600

6.4 Filiala Bibliotecii Facultății de Medicină și Farmacie:

 • secție de împrumut, sală de lectură și multimedia: luni-vineri 800 - 1600


6.4 În perioada 1 iulie – 1 octombrie, programul cu publicul la sălile de lectură și secțiile de împrumut ale bibliotecii va fi: luni - vineri 900 – 1600.

top


Capitolul 7

SANCȚIUNI APLICATE UTILIZATORILOR ÎN CAZUL NERESPECTăRII PREZENTULUI REGULAMENT


7.1 Pentru pierderea sau deteriorarea unei publicații pe care utilizatorul nu o poate restitui bibliotecii, acesta va achita contravaloarea publicației respective, conform Cap. 3, pct. 3.2.1.2 din prezentul regulament.


7.2 Scoaterea publicațiilor din sala de lectură, fără avizul bibliotecarului, se sancționează cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii și a permisului de utilizator pe o perioadă de 3 luni; la repetarea abaterii utilizatorului i se retrage definitiv dreptul de a frecventa biblioteca și i se va anula permisul.


7.3 Folosirea Permisului de intrare al altei persoane se sancționează cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 60 de zile. Repetarea abaterii este sancționată cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii a celor în cauză.


7.4 Depășirea termenului de restituire a publicațiilor se sancționează cu amendă, conform Cap. 3, pct. 3.1.2 din prezentul regulament.


7.5 Pentru despăgubirea bibliotecii ca urmare a daunelor produse de utilizator, în caz de deteriorare parțială/totală sau sustragere a unor bunuri materiale din interiorul bibliotecii, să restituie bibliotecii un bun identic sau să achite valoarea de înlocuire a bunului distrus sau deteriorat.


7.6 Nerespectarea Regulamentului serviciilor pentru utilizatori al Universității „Dunărea de Jos” din Galați care duc la abateri grave sau repetate conduc la anularea dreptului de frecventare a bibliotecii universității.


7.7 Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca și în cazul refuzului de achitare a amenzilor, biblioteca va anunța în scris facultățile (respectiv instituțiile) de la care provin contravenienții pentru ca acestea să ia măsurile administrative ce se impun.


Prevederile prezentului regulament au la bază următoarele documente:


 1. Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 132/11.02.2005;


 1. Regulamentul cadru de funcționare a bibliotecilor universitare din sistemul național aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3944/09.05.2003;


 1. Ordinul nr. 2062/9.06.2000 emis de Ministerul Culturii și aplicat și de Ministerul Educației și Cercetării începând cu 01.02.2001, cu privire la Norme Metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice (apărut în Monitorul oficial al României. Partea I, nr. 387/18.08.2000);


 1. Ordonanța nr. 84/25.08.1998 emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial nr. 315/27.08.1998 privind constituirea fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ și Metodologia de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 84/25.08.1998 aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4760/12.10.1998;


 1. Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/25.08.1998, privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ, publicată în Monitorul Oficial nr. 212/26.04.2001;


 1. Ordinul 5286/26.07.2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar emis de Ministerul Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 35/11.01.2005;


 1. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4626/21.07.2005, privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate;


 1. Ordonanța nr. 26 din 26 ianuarie 2006 emisă de Guvernul României pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002


 1. Codul deontologic al bibliotecarului din România.


Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de către conducerea universității.
Șef Serviciu Bibliotecă,

Mioara Voncilă
top